فوکوس دوال

 

 

 

  

 

 

ایــن دستــگاه چگــونــه کار می کنـــد؟

Focus Dual راه حـــل اثبات شـــده بــــرای جـــوانــــسازی بــا استـــفاده از فــناوری پیشرفته، ترکیبی ازHIFU حلقوی و Vacuum Fractional micro needle RF اسـت. HIFU حــلقــوی یـــک روش کــارآمـــــد بـــرای لیـــفت صـــورت اســـت، و VRF در درمان سفـت شــدن پوســت استـــفاده می شود. ظــرافــــت در تنظیــمات، استـــفاده راحـــت و اثــرات بالینـــی قابــــل تــــوجـــه همـــراه با تکنـــولوژی پیشـــرفته VRF و Transhole HIFU از دلایــل اصــلی منحصـــر بفــرد بــودن ایـــن سیـــستم می باشـد.

 

تکنولوژی

Fractional Micro Needle RF

هنـــگامـــی کـــه میـــکرو ســـوزن بــــه پـــوســت وارد مــی شـــود، در هـــمان زمـــان، امـــواج RF نیــز بـــر روی پـــوســت تأثیــر خـــواهــنــد گــذاشــت. درم مستقیــماً تحــت تاثیـــر انــرژی RF قـــرار خـــواهـــد گـــرفت و بازســـازی کــــلاژن و الاستیـــن موثر اتفاق می افتد. همچنیـــــن نیــــدلینـــگ مـــی تــــوانــــد آکنــــه و منافــــذ را بهبــــود بخشـــد، و با تنظیــم عمـــق مــناســب سـوزن، مشکلات متنوع پوسـتی را بـرطـرف می کنـد.

 

برای صورت

SMAS 4.5mm 

 لایه SMAS در عمـــق 4.5 میـــلی متـــر از سطــــح صـــورت قـــرار دارد و بـــه معـــنای لایـــه ای از بافـــت اســـت کـــه بافـــت ها وساخـــتارهای  عمیـــق صـــورت را پـــوشانـــده،  محاصـــره کـــرده و متصـــل مـــی کنـــد. وقتـــی ایـــن لایـــه شــل شـــد، عضـــله صـــورت خستـــه می شـــود و باعـث می شــود پیـرتـر بــه نظــر بــرسیـد. با انتــقال انـــرژی بـــه عضـــله و ایـــجاد نقاط انعقادی کانــونی، DUAL FOCUS  عضـــلات را محــکم مــی کنــــد و باعــث لیـــفت مــوثـــر در بافـــت مــی گـــردد.

 

Lower dermis  3.0mm

با احـیای کـــلاژن و الاستیـــن پیـــر در عمـــق 3.0 میـــلی متـــر، اثـــرات درمانـــی مختـــلفی ماننـــد کاهـــش چیـــن و چـــروک، سفــــت شـدن پـــوست و بهبـود رنــگ پــــوســـت را تضمین می کنـد.

 

Upper dermis 1.5mm

با انتـــقال انــرژی HIFU بـــه لایـــه اپیـــدرم،  مـــی تـــوانیـــد از اثـــرات درمانـــی مختـــلفی ماننـد کاهـــش چیـــن و چـــروک در اطـــراف نـــواحـــی چشـــم و دهان که پـــوســت نازک اسـت، و محکم  شـــدن پـــوســـت دریـــافـــت کنیـــد.

 

برای بدن

Subcutaneous adipose tissue 13mm

هنـــگامی که انـــرژی بـــه لایـــه های چــربی واقع در عمـــق 13 میلی متـــر با کارتریـــج مخصـــوص طـــراحـــی شـــده بـــــرای بـــدن داده شـــود، سلـــول های چـــربـــی در دمـــای بالای 45 درجـــه از بیـــن مـی رونـد.سلـــول های چـــربی از بیـــن رفتـــه تـوســط ماکــــروفاژ ها تخلیـــه می شـــونـــد. در مناطـــق مختـــلف اطـــراف کمـــر و ران قابـــل استـــفاده اســـت.

 

 

مزیت ها

الف.لیفــت و سفــت کــردن همـزمان در یک دستگاه

ب.حداقل درد با استفاده از سـوزن RF نازک 16.0 Ф

ج.آسیب های اپیدرمی را کاهـش داده و می توانـد عوارض جانبی کار کنـد.

د.امــکان تبــدیــل دکمــه های دســـتی و پــدال پا را فـــراهـــم مـی کنـد.

ه. تکنولوژی وکیوم همراه امکان دستیابی به عمق دقیق را امــکان پذیر می کند و می تواند در اطراف چشم انجام شود.

 

 

 

الف. میکــرو ســوزن دو قطبـــی RFایــن دستــگاه بـــه طـــور مستـــقیــــم بـــر روی لایــــه های پـــوســـتی پـــوســـت عمـل می کنـــد تــا بـــه بــازسـازی کــــلاژن و الاستیــــن کمـــک کنـد.

ب.نیـــدلینـــگ، باعـــث بهبـــود جای زخـــم های آکنـــه می شـــود.

ج.کنتــرل عمـــق نفـــوذ (مبتنـــی بـــر وکیـــوم) را مـــی تـــوان متـــناســـب با انـــواع پـــوســـت تنـــظیـــم کـــرد.

الف.استــفاده از یــک روش غیر تهاجـمی بـرای جایگزینی عملیات لیفت سنتی.

ب. سفـــت کـــردن پــوســـت شل، بهبـود خستــگی و سایر پدیده های پیـری.

ج.استـــفاده از کـــارتـــریـــج مـــخصـــوص بـــا تمـــرکـــز و انـــرژی زیـــاد

 

 

 

چرا Focus Dual ؟

A . Fractional micro needle RF

سیستم VRF به جای FRF

درمان ایمن تر با استفاده از عملکرد وکیوم.

عمق: 0.5 ~ 3.5 میلی متر

مکش: 3-1 سطح

استفاده از تکنولوژی SSM B .

B.HIFU

تکنــولــوژی Transhole HIFU (هایـفو حلقوی )

عمـــق :  13/  4.5 /  3.0 /  1.5 میـــلی متـــر

تعدادکارتریج : 3 (کارتریج لاغری Optional)

تعویض کارتریج آسان

طراحی راحت 3 دکمه