انیگما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توربو پلاسما فرکشنال Enigma

تـــوربـــو پـــلاســـما فــرکشنال  Enigma  نســل جـــدیـــد تکنــــولـــوژی پـــلاســـما فـــرکشـــنال بـــر پایـــه شاتینـــگ همـــزمان پـــلاســـما شات هایـــی با عـــرض و دقــــــت بالا اســـت کــــه منجـــر بـــه ایـــجاد آسیـــب های بیــرونی کنتـــرل شــده حــرارتی به صورت بسیار سریع و توربو در بافت می گردد.در این تکنولوژی در زمان کم تخلیه پلاسمایی به طور همزمان و  درسطح زیاد در بافت انجام می شــــود.کاربــــرد ایــن تکنـــولـــوژی نسبـــت بـــه پـــلاســـماهای قـــدیـــمی در کنتـــرل تـــوان و زمــان شات ها بـــه اضافـــه کنتـــرل  ســـرعـــت تخلیـــه انـــرژی مـــی باشـــدو با تنـــظیـــم ایـــن 3 پارامتـــر می تواند بـــه حـــداکثـــر نتیـــجه درمانـــی دســـت یابـــد.

 

روش کار پالسما فرکشنال Enigma

دستـــــگاه پـــــزشکی پــــلاســــما فــرکـــشنال Enigma ،یک دستــــــگاه فـــــوق پیـــــشرفتـــــه اســـــت که امــکان ایجاد یــــــونیــــزاسیون گاز مـــــوجـــــود در هـــــوا را فــــــراهــــم کــــرده و با تــــولیــــد پــــلاسما همـــــراه اســـــت. سطــــــح قـــــدرت، عمـــــق نــفـــــوذ انـــــرژی در بافــــــت را کنتـــــرل می کنـــــد، درحالــی کــــه سطـــــح فـــــرکانــــــس، درجـــــه آسیــــــب گـــــرما را کنتـــــرل خــــواهـــــد کـــــرد. بنابــــرایــــــن،ایـــــن یــــک امــــر امــــکان پــــذیــــر اســت کـــه با کنتــــــرل فـــــرکانـــــس از آسیـــــب های حــــرارتــی و خطــــــر ابــــــتال به هیپـــــرپیگمانتاسیون جلوگیـــری کـرد. طی استـــفاده از دستــــگاه پـــــزشـــــکی پــــلاسما فـرکشنال Enigma ،ستــــــون پـــــلاسمای ســــــوزنی بــــــه صــــــورت کنتــــــرل شـــــده و بــــه روش فــــرکـــــشنال، نـــــقطه بـــه نــــقطه بــــــه سطـــــح پــــوســــت بـــــدن اعــــمال می شود. در اصـــــل هـــــوای بیــــن نیــــدل و سطــــــــح پــــوســـــت یـــــونیــــــزه و آرک های کــــــوچـــــک ایـــــجاد مـــی شــــود. با استـــــفاده از دستگاه پــــلاسـما فـــــرکـــــشنال Enigma ،بافــــــت ها بـــــه صـــــورت Sublimate تحـــــت درمــــــان قـــــرار مـــــی گیـــــرنـــــد و تا حــــد زیادی از گـــــرم شـدن فـــــضای اطــــــراف هـــــر ستـــــون جـــــلوگیـــــری بــه عمل خـــــواهـــــد آمـــــد. گـــــرما در عمــــق گستـــــرش یافتـــــه تا بـــــه اپیــــــدرم و الیه پاپیالری کـــــه حـــــاوی سلـــــول های فیبـــــروبالســـــت اســـــت منتــقل شـــــود. نتیـــــجه ایـــــن پـــــروسه انقباض و سفـــــت کـــــردن سلـــــول های پـــــوســـــت اســـــت کــه مـــــنجـــــربـــــه بـــــهبـــــود علائـــــم پیـــــری، زخم و غیره می شود.

 

 این سیستم در چه مواردی به کمک ما می آید؟

این تکنــولوژی جهت جـــوان سازی، از بیـــن بـــــردن چیــــن و چــــروک، بالا بـــــردن قــــوام پــــوســـت، بهبـــــوداسکار های آکنه،استرچ مارک و درمان های تـرکیبی با روش های Ablative دیـــگر، نتیـــــجه بخــــش اســــت.

 

مزایای استفاده از توربو پالسما Enigma چیست؟

پــــلاسما Enigma باعـــــث می شــــود که سلـــــول های پیــــــر منقبــــــض و جمــــع شونـــد و همـــــزمان با مـــــهار کــردن مالنیــــن پـــوست را بی عیب و درخشان خواهد کرد.

ایـــن ابــــررســــانای غیـــر تهاجــــمی جـــــریان مــــــواد مــغـــذی را بیـــــن سلـــــول ها افــــزایــــش می دهـــــد و از طــــریـــــق تثبیــــت کاویـــتاسیـــــون جــــذب سلــــــول را بالا می بــــرد.

پـــلاسما Enigma سبب بهبــــود سطـــح پـــوسـت شــده و موثـــــر دردرمان آکنــــه و زخــــم می باشـــد.

یــــک روش ضـــــد التهابـــی اســــت و هیــــچ گــــونــــه تــــورمی ایــــجاد نخــــــواهـــــد کــــرد.

ایـــــن روش می تـــــوانـــد از ایـــــجاد چیــــن و چـــروک در آینــــده در ناحیـــه تحــــت درمان جلـــــوگیـــــری کنـــد.

پاکــــــسازی پـــــوســــت و حـــــذف چیــــــن و چـــــروک های نــــواحی مختــــلف بــــدن پـــــلاســـما Enigma درمانــــی بــــدون بستــــری شدن و بیهـــــوشی اســــت.

تحریــــک سلـــول های پــــوســــت بــــه صـــورت عمیــق پـــلاســـما Enigma ،تقویـــــت کننــــده و پاک کننـــده و افزاینــده میــزان الاستیــــسیته پــــوســـت می باشــــد.

ایجاد یک سیستم گردش خون بهتر در ناحیه تحت درمان تاثیـــر آنی و شـــروع فرآینــد بازسازی پوست به سرعت بازســـازی ساخــــتار انـــــرژی داخــــل و خـــارج سلــــول پلاسما Enigma روشی صحیـــح، اصولی و کم درد اسـت.

متـــدی نوآورانه، پیش رفته و مدرن بدون استــــفاده از تــــزریــــقات پـــــوســــتی و ایــــجاد عارضــــه های جانبــــی

 

فواصل درمانی 

با تـــوجــــه بـــه نتیــــجه درخـــواســـتی کاربـــــر و بیــــمار 2 تا 4 جلســــه بـــا فـــواصــــل درمانـی حــــداکثــــر یــــک ماه ، نتایــــجی کامــــلا رضایــــت بخــــش بــــدســــت می آیــــد. با شــــروع درمان نتایــــج درمانــــی تا مــــدت ها بــــرای بیــــمار ادامــــه دار مــــی باشــــد و تا یــــک سال کــــلاژن ســــازی در پــــوســــت ادامــــه دارد.قــــرمــــزی و التــــهاب پــــوســــت در روزهای ابتــــدایــــی درمــــان طبیــــعی خــــواهـــد بــــود.و رعایــــت اصــــول مــــراقبــــت درمانــــی زیــــر نظر پــــزشــــک الــــزامی اســــت.

 

مشخصات فنی